Jezus Christus, zijn persoon

Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag opgestaan uit de doden. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, bekleed met alle macht in hemel en op aarde.

Mt. 1:20 - 16:16 - Kol. 1:15 - Joh. 3:16 - Lc. 1:35 - Joh. 19:15, 16 en 30 - Lc. 24:6 - Hnd. 1:9-11 - Heb. 10:12 - Mt. 28:18